AYTAM TÜZÜĞÜ Yazdır E-posta
 

AYTAM TÜZÜĞÜ

 

25 Ekim 2008 tarihinde Afyonkarahisar’da yapılan GENİŞLETİLMİŞ AYTAM YÜRÜTME KURULU 2008/1 Toplantısında Kabul edilerek yürürlük kazanmıştır.

 

13 Şubat 2010 tarihinde Afyonkarahisar’da yapılan toplantıda değişiklik yapılmıştır.

 

08 Ekim 2011 tarihinde Afyonkarahisar’da yapılan toplantıda değişiklik yapılmıştır.Giriş

 

Afyonkarahisar için yerel tarih çalışmaları yapmak amacıyla meraklıların ve ilgililerin bir çatı altında toplandığı sivil bir organizasyon oluşturulmuştur.

 

Bu organizasyonda asıl amaca zaman ayırmak için, bağlayıcı olan ve vecibeler yükleyen prosedürlerden kaçınılmıştır.

 

Bu nedenle şimdilik dernek ya da vakıf şeklinde örgütlenilmemiş, tüzel kişiliği olmayan bir platform şeklinde merkez adı altında toplanılmıştır.

 

Madde 1- Merkezin Adı ve Yönetim Yeri

 

Merkezin adı: “AYTAM – Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi” dir. İsim ve logosu tescillidir. İnternet adresi http://www.aytam.org.tr , e-posta adresi Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır , e-posta grup adresi Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ‘dur. Yönetim yeri Afyonkarahisar’dadır.

 

Afyonkarahisar’da, Mollabahşi Mahallesi, Kale Caddesi Numara 17’de bulunan, sivil mimari örneği ve kültür varlığı olarak tescilli 3 katlı bahçeli ahşap bir ev onarılarak AYTAM’a tahsis edilmiştir. Bu ev, AYTAM Evi olarak anılır. Koleksiyonların sergilendiği ve toplantıların yapıldığı AYTAM Evi, Pazartesi günleri hariç diğer günler saat 10:00 – 18:00 arası açıktır.

 
Madde 2- Merkezin Amacı

 

Merkezin amacı; Afyonkarahisar’a sahip çıkmayı içeren kentlilik bilincini oluşturup yerleştirmek için Afyonkarahisar’daki gündelik ve sıradan hayatlarımıza, evlerimize, işimize, işyerlerimize, kentimizin sivil olaylarına, çevremize, gelenek ve göreneklerimize ilişkin olarak yerel tarih araştırmaları yapmak, Afyonkarahisar’a ait her türlü orijinal resim, belge ve nesneyi toplayıp derlemek ve sergilemek, sözlü anlatımları kayıt altına almak, bunları araştırmacıların hizmetine sunmak ve yayımlamak, bu yolla Afyonkarahisar’ın yerel tarihini aydınlatmak, herkes için anlaşılır hale getirmek ve sevdirmektir.

 

Merkez bu amaçla sürdürdüğü faaliyetlerinde ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, doğum, ekonomik veya başka bir statüye dayanan bir ayrımcılık yapmaz.


Madde 3- Merkezce Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

A-    Çalışma Konuları

 

a)Afyonkarahisar’ın yerel tarihi ile ilgili konularda her tür çalışma ve araştırmalar yapmak, yerel tarih anlayışının gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

 

b)Afyonkarahisar’a ait her türlü orijinal resim, belge ve nesneyi toplayarak sergilemek, kent müzesi ve kültür evi oluşturmak,  Afyonkarahisar’ın tanıtımı amacıyla yurt içinde ve dışında sergiler açmak,

 

c)Yaşlılarla görüşmeler yapmak ve görüşmeleri kayıt altına alarak Afyonkarahisar için yazılı, görüntülü ve sözlü tarih arşivi oluşturmak,

 

d)Afyonkarahisar yerel tarihini ilgilendiren alanlarda belgesel çekimleri gerçekleştirmek,


e)Afyonkarahisar yerel tarihi kapsamına giren konularda çeşitli yayınlar yapmak,

 
f)Afyonkarahisar yerel tarihi ile ilgili alanlarda kongre, bilgi şöleni, panel, konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak,

 

g)Merkezin sahip olduğu koleksiyon ve yaptığı çalışmaları araştırmacıların hizmetine sunmak.

 
h)Yerel tarih konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek, rehber yetiştirmek.


i)Koruma altına alınması gereken eski eserlerin ve SİT alanlarının korunması ve onarımı çalışmalarına destek olmak. Ayrıca bu konularda önderlik ve danışmanlık yapmak ve ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.


j)Afyonkarahisar’ın birikim ve etkinliklerinin tanıtılmasına olanak tanıyacak, kültür alışverişinin geliştirilmesini sağlayacak etkinliklere katkıda bulunmak. Sergi, yarışma, temsil, konser, balo ve geziler gibi etkinlikler düzenlemek.

 

B-    Çalışma Biçimleri

 

AYTAM Evinde her yıl Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının ikinci Cumartesi akşamı saat 19.30’da önceden bildirilen gündeme uygun olarak aylık periyodik toplantılar yapılır.

 

Bu toplantılardan Ekim ayındaki toplantı Kurultay toplantısıdır.

 

Diğer toplantılar ise merkezin amaç ve konularına uygun sunum, söyleşi, tanıtım, sohbet toplantılarıdır.

 

Toplantılar, konularına ve katılımcıların sayı ve niteliklerine göre AYTAM Evi dışında da gerçekleştirilebilir.

 

Merkezde toplantılardan başka merkezin amaç ve konularına uygun etkinlikler de düzenlenir. Her yıl Nisan ayında yapılan Adine Pilavı etkinliğinin geleneksel hale getirilmesine çalışılır.

 

Aylık periyodik toplantılar dışında her yıl 25-30 Ağustos tarihlerinde Zafer Haftası ile ilgili gündem ve etkinliği içeren özel bir toplantı ve etkinlik daha yapılır.

 

Merkezin amaç ve konuları doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu formlar dışında da çalışma biçimlerinin gerçekleştirilmesine çaba gösterilir. Tüm öneriler dikkate alınır, değerlendirilir.


Madde 4- Merkezin Faaliyet Alanı


Merkez, eğitim, kültür ve sosyal alanda faaliyet gösterir.


Madde 5- Üye Olma Hakkı

 

Merkeze üye olmak, hiçbir prosedüre bağlı olmadan çalışmalara gönüllülük esası ile katılma isteğini yazılı olarak bildirmekle olur.

 

Üyeler Afyonkarahisar’ın yerel tarihi konusundaki çalışmaları birlikte oluşturup sonuçlardan birlikte yararlanırlar. Merkezin faaliyetleri konusunda söz sahibidirler. Çalışma sonuçlarından faydalanma konusunda öncelik hakları vardır.

 

Merkezde, üyelerin katılma isteğini yazılı olarak bildirdikleri formlardan oluşan kayıtlar tutulur.

 
Madde 6- Üyelikten Çıkma

 

Her üye hiçbir prosedüre bağlı olmadan merkezden çıkma hakkına sahiptir. Çıkma, çalışmalara katılmaktan çekilme isteğini yazılı olarak bildirmekle gerçekleşir.


Madde 7- Üyelikten Çıkarılma

 

Merkezin üyeleri çalışmalarında tarih biliminin kabul görmüş standartlarına, hukuka ve ahlaki kurallara uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.

 

Merkezin amaç ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve Merkez organlarınca verilen kararlara uymamak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

 

Madde 8- İzleyiciler

 

İzleyiciler, Merkezin çalışmalarına hiçbir katkı vermeden sadece izleyenlerden oluşur. Çalışma sonuçlarından faydalanma konusunda üyelere tanınan haklardan yararlanmaları için kendilerinden karşılık talep edilebilir. Merkezin faaliyetleri konusunda söz sahibi değillerdir.

 

Merkezde izleyicilerin kaydı tutulmaz.

 

Madde 9- Kurultay

 

Kurultay, her yıl Ekim ayının ikinci Cumartesi günü Afyonkarahisar’da yapılan ve tüm üyelerin katıldığı, görüşlerini ifade ettiği ve kararların alındığı toplantılardır. Merkezin faaliyetleri bu toplantılarda değerlendirilir. Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları bu toplantıda belirlenir.


Madde 10- Yürütme Kurulu

 

Her yıl yapılacak Kurultay’da Aytam Yürütme Kurulu üyeleri de belirlenir.

 

Aytam Yürütme Kurulu bir icra organı olup, merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları gerçekleştirir. Kurultay’da alınan kararları yerine getirir.

 

Yürütme Kurulu, İdari ve mali konuların yürütülmesi yanında Merkezin temsili, tanıtımı için organizasyonlardan, iletişimin sağlanmasından sorumludur.

 

Yürütme Kurulu Üyeleri, Bir Yürütme Kurulu Başkanı olmak üzere İdari İşlerden, Mali İşlerden, Toplantı ve Sergilerden ve Koleksiyonlardan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyeleri olarak görev dağılımı yaparlar.

 

Madde 11-Çalışma Grupları

 

Merkezin çalışmalarını daha iyi bir surette gerçekleştirebilmek için Merkez üyeleri arasında bir görev bölümü yapılabilir. Bu şekilde oluşturulan gruplar çalışma grupları olarak adlandırılırlar

 

Çalışma Grupları Kurultay’da belirlenebileceği gibi daha sonra da oluşturulabilir. Daha sonra oluşturulan Çalışma Grupları takip eden Kurultay’da kesinleştirilir.

 

Çalışma grupları kendi içlerinde yapacakları periyodik toplantılarda oluşturdukları öneri ve görüşleri Aytam Yürütme Kurulu’na getirerek merkezin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

 

Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ve gerek görüldüğünde diğer yerlerde de birer grup kurulabilir.

 

Gerekli görüldüğünde başka gruplar da kurulabilir.

 

Madde 12- Merkezin Gelir Kaynakları

 
Merkezin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile merkeze yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,


Merkez tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma, sergi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,


Merkezin mal varlığından ve işletmesinden elde edilen gelirler,


Merkezin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,


Yayın gelirleri, müze ve sergi giriş ücretleri ve diğer gelirler.

 

Madde 13- Tutulacak Defterler


Merkezde,

 

a) Üyelerin katılma isteğini yazılı olarak bildirdikleri formların işlendiği Üye Kayıt Defteri

 

b) Koleksiyonlara ve demirbaşlara ait bir Envanter Defteri,

 

c) Yayınlara ait Katalog

 

d) Kurultay, Yürütme Kurulu, İl Grupları ve Çalışma Gruplarının kararlarının tarih ve numara sırasıyla yazılacak birer Karar Defteri,

 

e) Gelen ve giden evrakların tarih ve sıra numarası ile yazıldığı Evrak Kayıt Defteri,

 

f) Merkez adına alınan gelirler ve yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlendiği İşletme Defteri tutulur.

 

Madde 9- Kurultay

 

Kurultay, her yıl Ekim ayının ikinci Cumartesi günü Afyonkarahisar’da yapılan ve tüm üyelerin katıldığı, görüşlerini ifade ettiği ve kararların alındığı toplantılardır. Merkezin faaliyetleri bu toplantılarda değerlendirilir. Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları bu toplantıda belirlenir.


Madde 10- Yürütme Kurulu

 

Her yıl yapılacak Kurultay’da Aytam Yürütme Kurulu üyeleri de belirlenir.

 

Aytam Yürütme Kurulu bir icra organı olup, merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları gerçekleştirir. Kurultay’da alınan kararları yerine getirir.

 

Yürütme Kurulu, İdari ve mali konuların yürütülmesi yanında Merkezin temsili, tanıtımı için organizasyonlardan, iletişimin sağlanmasından sorumludur.

 

Yürütme Kurulu Üyeleri, Bir Yürütme Kurulu Başkanı olmak üzere İdari İşlerden, Mali İşlerden, Toplantı ve Sergilerden ve Koleksiyonlardan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyeleri olarak görev dağılımı yaparlar.

 

Madde 11-Çalışma Grupları

 

Merkezin çalışmalarını daha iyi bir surette gerçekleştirebilmek için Merkez üyeleri arasında bir görev bölümü yapılabilir. Bu şekilde oluşturulan gruplar çalışma grupları olarak adlandırılırlar

 

Çalışma Grupları Kurultay’da belirlenebileceği gibi daha sonra da oluşturulabilir. Daha sonra oluşturulan Çalışma Grupları takip eden Kurultay’da kesinleştirilir.

 

Çalışma grupları kendi içlerinde yapacakları periyodik toplantılarda oluşturdukları öneri ve görüşleri Aytam Yürütme Kurulu’na getirerek merkezin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

 

Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ve gerek görüldüğünde diğer yerlerde de birer grup kurulabilir.

 

Gerekli görüldüğünde başka gruplar da kurulabilir.

 

Madde 12- Merkezin Gelir Kaynakları

 
Merkezin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile merkeze yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,


Merkez tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma, sergi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,


Merkezin mal varlığından ve işletmesinden elde edilen gelirler,


Merkezin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,


Yayın gelirleri, müze ve sergi giriş ücretleri ve diğer gelirler.

 

Madde 13- Tutulacak Defterler


Merkezde,

 

a) Üyelerin katılma isteğini yazılı olarak bildirdikleri formların işlendiği Üye Kayıt Defteri

 

b) Koleksiyonlara ve demirbaşlara ait bir Envanter Defteri,

 

c) Yayınlara ait Katalog

 

d) Kurultay, Yürütme Kurulu, İl Grupları ve Çalışma Gruplarının kararlarının tarih ve numara sırasıyla yazılacak birer Karar Defteri,

 

e) Gelen ve giden evrakların tarih ve sıra numarası ile yazıldığı Evrak Kayıt Defteri,

 

f) Merkez adına alınan gelirler ve yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlendiği İşletme Defteri tutulur.